Zásady ochrany osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA SKUPINY SPOLOČNOSTÍ LUCRON
Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 09.09.2019.
Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky“).
Tieto Podmienky podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťami zo skupiny Lucron. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese privacy@lucron.sk.
Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „Lucron“, „my“, „nás“ a pod., má sa tým na mysli v konkrétnom prípade niektorá zo spoločností patriacich do skupiny Lucron, ktorá je na účely plnenia GDPR prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov:
• ak v týchto Podmienkach nie je uvedené, že Prevádzkovateľom je v konkrétnom prípade iná spoločnosť, tak vo všetkých takýchto prípadoch je prevádzkovateľom na účely GDPR spoločnosť Lucron Group, a.s. so sídlom Záhradnícka 36, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50265105,
• tam, kde je to v týchto Podmienkach uvedené, môže byť prevádzkovateľom na účely GDPR spoločnosť:
• Arboria Land Development, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 265 041
• Arboria BD2, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 48 336 386,
• Arboria BD4, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 48 336 572,
• Arboria BD5, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 644 572,
• Arboria BD6, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 644 670,
• Arboria Piešťanská BD1, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
• IČO: 50 645 579,
• Arboria E1, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
• IČO: 50 645 765,
• Malé Krasňany Land Development, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47 999 721,
• IKD Malé Krasňany BD1, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 47 700 190,
• IKD Malé Krasňany BD2, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 48 336 696,
• IKD Malé Krasňany BD3, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 48 000 566,
• IKD Malé Krasňany BD4, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 48 336 181,
• IKD Malé Krasňany BD5, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 48 336 220,
• 1. Račianska, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 36 292 769,
• Urban Residence BD1, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 48 336 262,
• Urban Residence BD2, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 48 333 344,
• Urban Residence BD3, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 48 333 387,
• Urban Residence BD4, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 50 439 723,
• Urban Residence Management Company, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO:
50 939 068,
• Urban Residence Retail, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 50 759 248,
• Nesto Juh Land Development, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 48 179 957,
Lucron Group, a.s.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO: 50265105 | IČ DPH: SK2120253454

• Nesto Sever Land Development, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 645 285,
• prípadne iné spoločnosti, ktoré budú v budúcnosti patriť do skupiny spoločností Lucron.
Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:
„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva Lucron na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach.
„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním niektorá zo spoločností zo skupiny Lucron v súlade s týmto Podmienkami.
„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.
„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
„Webové stránky“ znamená akékoľvek webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je niektorá zo spoločností zo skupiny Lucron, najmä www.lucron.sk, www.lucrongroup.sk, www.arboria.sk, www.jaskovyrad.sk, www.malekrasnany.sk, www.urbanresidence.sk alebo iná webová stránka zriadená kedykoľvek v budúcnosti.
Lucron spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Aké Osobné údaje a iné údaje o Vás získavame?
1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:
Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že
• sa rozhodnete na niektorých Webových stránkach vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter), pre obhliadku niektorého z bytov alebo nebytových priestorov;
• sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;
• navštívite predajné miesto niektorého z našich projektov alebo naše kancelárie;
• s niektorou zo spoločností patriacich do skupiny Lucron uzatvárate rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, dodatky k nim a podobne;
• nám predložíte údaje o Vašom úvere, forme zabezpečenia úveru a iné informácie týkajúce sa Vášho zmluvného vzťahu s financujúcou bankou, s ktorou ste uzavreli zmluvu o úvere alebo inú obdobnú zmluvu na prefinancovanie kúpy nehnuteľnosti.
Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinný sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však Lucron nemôže reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôže s Vami uzatvoriť zmluvu.
Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Lucron sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Lucron nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.
2. Údaje, ktoré získame z Vášho používania Webových stránok
Lucron môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:
• informácie adáta zozariadení, ktoré používate na prístup na Webové stránky, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
Lucron Group, a.s.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO: 50265105 | IČ DPH: SK2120253454

• dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Webovým stránkam (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
• údaje o Vašom používaní Webových stránkach;
• informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to
vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
• informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
• informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.
Vyššie uvedené údaje neumožňujú samé o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Lucron vyššie uvedené údaje nepriraďuje ku konkrétnej osobe.
3. Osobné údaje, ktoré získame z kamerových záznamov
Lucron môže získavať Vaše Osobné údaje aj zaznamenaním Vašej podobizne prostredníctvom kamerových záznamov v niektorých častiach predajných miest jednotlivých projektov alebo vniektorých priestoroch kanceláriách spoločností Lucron.
4. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb
Lucron môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Lucron získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:
• údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, Instagram) týkajúce sa osôb, ktoré lajkli projektové alebo iné účty spoločností zo skupiny Lucron na sociálnych sieťach.
2. Akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracúvame?
Lucron spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach. V závislosti od účelu spracúvania Osobných údajov bude Prevádzkovateľom v konkrétnom prípade niektorá zo spoločností skupiny Lucron.
1. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter)
Lucron spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch spoločností zo skupiny Lucron.
Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do niektorého z kontaktných formulárov na niektorej Webovej stránke, vyjadruje svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter).
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné.
Prevádzkovateľom v tomto prípade je Lucron Group a.s..
Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať do momentu, kým sa odhlásite zo zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter).
2. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy
Lucron spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne, aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb spoločností Lucron a poskytovania klientskej podpory. Právnym základom pre odpovedanie na
Lucron Group, a.s.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO: 50265105 | IČ DPH: SK2120253454

otázky, žiadosti a dotazy vo vzťahu k osobám, ktoré uzatvorili s niektorou zo spoločností skupiny Lucron zmluvu je aj plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je daná osoba.
Prevádzkovateľom v tomto prípade je niektorá zo spoločností skupiny Lucron, v prípade odpovedania na otázky týkajúce sa plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je daná osoba a v ostatných prípadoch spoločnosť Lucron Group a.s..
Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 3 roky.
3. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR
Lucron spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti. Prevádzkovateľom v tomto prípade je niektorá zo spoločností skupiny Lucron, ktorej je žiadosť adresovaná.
Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.
4. Plnenie zmluvných povinnosti
Lucron spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré nám oznámite v súvislosti s uzavretím rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve, dodatkov k nim alebo akejkoľvek s nimi súvisiacej zmluvy či dohody s niektorou zo spoločností skupiny Lucron za účelom realizácie predzmluvných rokovaní, príprave zmluvnej a inej dokumentácie, plnenia zmluvy a jednotlivých záväzkov Lucron v štandardne a kvalite stanovenej Lucron, evidencie zmluvných vzťahov a vedenia účtovníctva, vybavovania reklamácií a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade potreba, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba ako aj plnenie našich zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva.
Prevádzkovateľom v tomto prípade je niektorá zo spoločností skupiny Lucron, ktorá je zmluvnou stranou vo vzťahu k dotknutej osobe.
Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu trvania našej zákonnej povinnosti evidovať a archivovať tieto Osobné údaje.
5. Záznam z kamerových systémov
Lucron spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu Vašej podobizne zaznamenanej a uschovanej našim kamerovým systémom v niektorých priestoroch našich predajných miest alebo v priestoroch našich kancelárií, a to za účelom ochrany nášho a Vášho majetku v týchto priestoroch, ako aj ochrany zdravia a bezpečnosti Vás a našich pracovníkov. Priestory, v ktorých sú inštalované kamerové systémy, kde dochádza k vyhotovovaniu videozáznamu, sú nami príslušne označené.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení ochrany nášho a Vášho majetku v týchto priestoroch, ako aj ochrany zdravia a bezpečnosti Vás a našich pracovníkov.
Prevádzkovateľom je v prípade predajného miesta projektu Arboria Park spoločnosť Lucron Development, a.s., IČO: 35 925 655 a v ostatných prípadoch je Prevádzkovateľom spoločnosť Lucron Group, a.s..
Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 14 dní od vyhotovenia záznamu a v prípade, že záznam bude potrebné uchovať z dôvodu prešetrenia incidentu alebo jeho uchovania pre potreby orgánov činných v trestnom konaní či iných oprávnených osôb tak po dobu, kým neodpadne takýto dôvod na ich spracúvanie.
Lucron Group, a.s.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO: 50265105 | IČ DPH: SK2120253454

3. Akým spôsobom spracúvame údaje získané z prevádzky Webových stránok?
Lucron spracúva údaje získaných zVášho používania Webových stránok špecifikovaných včasti 1 týchto Podmienok na účely poskytovania, zlepšovania aoptimalizáciu prevádzky Webových stránok, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Webových stránok, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Webových stránok, zistenia a zabránenia zneužívania Webových stránok (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.
Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Webových stránok však potom nemusia fungovať správne.
Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie našich Webových stránok v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.
4. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?
Lucron sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:
• ak taká povinnosť Lucron vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
• ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým areklamným agentúram a pod.;
• vrámci skupiny spoločností Lucron vsúlade so stanoveným systémom riadenia skupiny, t.j. najmä jednotlivé projektové spoločnosti skupiny Lucron, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu, sprístupňujú Osobné údaje týkajúce sa tohto zmluvného vzťahu spoločnostiam Lucron Group, a.s. a Lucron Development, a.s.;
• financujúcim bankám, ktoré poskytujú financovanie alebo iné služby jednotlivým spoločnostiam skupiny spoločností Lucron, ato najmä Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zmluvných povinností jednotlivými projektovými spoločnosťami skupiny Lucron sú poskytnuté financujúcej banke, ktorá financuje realizáciu a výstavbu daného projektu.
S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene daného Prevádzkovateľa. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami.
5. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.
1. Právo na prístup k údajom
Máte právo požadovať od Lucron potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže Lucron spoplatniť) a informáciu o
• účele spracúvania Osobných údajov;
• kategórii spracúvaných Osobných údajov;
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
• dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
• práve požadovať od Lucron opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
Lucron Group, a.s.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO: 50265105 | IČ DPH: SK2120253454

• práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
• zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
2. Právo na opravu
Máte právo požadovať od Lucron, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
3. Právo na vymazanie
Máte právo požadovať od Lucron, aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:
• už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
• ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
• namietate ich spracúvanie;
• sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
• je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
• boli Osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od Lucron podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požadovať od Lucron, aby obmedzil spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:
• namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Lucron overiť správnosť
Osobných údajov;
• spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• Lucron už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
• ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým Lucron overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
5. Právo na prenosnosť Osobných údajov
Máte právo požadovať od Lucron, aby Vám poskytol Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby Lucron preniesol tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
6. Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.
Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu
Lucron Group, a.s.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO: 50265105 | IČ DPH: SK2120253454

sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Lucron na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.
7. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov
Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.
6. Bezpečnosť
1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
2. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
3. Časti Webových stránok môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Lucron. Lucron nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.
7. Zmeny Podmienok
1. Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať.
2. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach, umiestnime nové Podmienky na Webových stránkach a podľa potreby Vás o zmene Podmienok budeme informovať aj prostredníctvom emailu.
3. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Webových stránok (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami.
8. Kontaktujte nás
1. Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese privacy@lucron.sk.
Lucron Group, a.s.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO: 50265105 | IČ DPH: SK2120253454